School Code Name Center Code District Address
373 GOVT. CHHIPPHIR HIGH SCHOOL SRP-08 LUNGLEI CHHIPPHIR
378 GOVT. LUNGLEI HIGH SCHOOL LLI-01 LUNGLEI LUNGLEI
379 GOVT. ZOBAWK HIGH SCHOOL LLI-12 LUNGLEI ZOBAWK
380 GOVT. THEIRIAT HIGH SCHOOL LLI-01 LUNGLEI THEIRIAT
381 GOVT. LIANTAWNA HIGH SCHOOL LLI-01 LUNGLEI LUNGLAWN
382 NEW LIFE ACADEMY LLI-12 LUNGLEI VAWNGZAWL
383 SAM DA BEN HIGHER SECONDARY SCHOOL LLI-01 LUNGLEI LUNGLEI
390 DISCIPLESHIP ENGLISH SCHOOL LLI-12 LUNGLEI ZOBAWK
392 SILVER MOUNT SCHOOL LLI-01 LUNGLEI RAMTHAR
394 ZAKHUMA MEMORIAL SCHOOL LLI-12 LUNGLEI THEIRIAT
397 GOVT. THINGFAL HIGH SCHOOL LLI-14 LUNGLEI THINGFAL
401 GOVT. LEITLANGPUI HIGH SCHOOL LLI-02 LUNGLEI LUNGLEI
402 GOVT. LUNGSEN HIGH SCHOOL LLI-02 LUNGLEI LUNGSEN
403 SACRED HEART SCHOOL LLI-02 LUNGLEI LUNGLEI
404 VENGHLUN HIGH SCHOOL LLI-02 LUNGLEI VENGHLUN
405 EDEN THAR SCHOOL OF LIFE LLI-01 LUNGLEI LUNGLEI
410 BETHESDA HIGHER SECONDARY SCHOOL LLI-01 LUNGLEI LUNGLEI
420 GOVT. BAZAR HIGH SCHOOL LLI-03 LUNGLEI BAZAR VENG
421 GOVT. VENGLAI HIGH SCHOOL LLI-03 LUNGLEI VENGLAI
422 GOVT. RAHSI VENG HIGH SCHOOL LLI-03 LUNGLEI RAHSI VENG
423 GOVT. TAWIPUI S HIGH SCHOOL LLI-14 LUNGLEI TAWIPUI S
424 GOVT. TAWIPUI N HIGH SCHOOL LLI-14 LUNGLEI TAWIPUI N
428 BAPTIST HIGHER SECONDARY SCHOOL LLI-04 LUNGLEI SERKAWN
429 GOVT. ZOHNUAI HIGH SCHOOL LLI-04 LUNGLEI ZOHNUAI
430 GOVT. ZOTLANG HIGH SCHOOL LLI-04 LUNGLEI ZOTLANG
433 GOVT. HNAHTHIAL HIGH SCHOOL LLI-05 LUNGLEI HNAHTHIAL
434 GOVT. PANGZAWL HIGH SCHOOL LLI-13 LUNGLEI PANGZAWL
435 GOVT. SOUTHERN HIGH SCHOOL LLI-05 LUNGLEI HNAHTHIAL
436 RAWPUI HIGH SCHOOL LLI-13 LUNGLEI RAWPUI
437 GOVT. THILTLANG HIGH SCHOOL LLI-05 LUNGLEI THILTLANG
440 THANKHUMA SAILO HIGH SCHOOL LLI-05 LUNGLEI HNAHTHIAL
442 GOVT. THINGSAI HIGH SCHOOL LLI-06 LUNGLEI THINGSAI
445 GOVT. HAULAWNG HIGH SCHOOL LLI-09 LUNGLEI HAULAWNG
446 GOVT. MUALTHUAM N HIGH SCHOOL LLI-09 LUNGLEI MUALTHUAM N
447 GOVT. AIDED HIGH SCHOOL LLI-09 LUNGLEI HAULAWNG
449 GOVT. BUARPUI HIGH SCHOOL LLI-10 LUNGLEI BUARPUI
450 GOVT. BUNGHMUN HIGH SCHOOL LLI-03 LUNGLEI BUNGHMUN
451 GOVT. SERTLANGPUI HIGH SCHOOL LLI-10 LUNGLEI SERTLANGPUI
453 GOVT. S VANLAIPHAI HIGH SCHOOL LLI-08 LUNGLEI S VANLAIPHAI
454 GOVT. SAWIKUNGA HIGH SCHOOL LLI-08 LUNGLEI DARZO
455 MUALLIANPUI HIGH SCHOOL LLI-08 LUNGLEI MUALLIANPUI
456 GOVT. TLABUNG HIGH SCHOOL LLI-11 LUNGLEI TLABUNG
457 TIPPERAGHAT HIGH SCHOOL LLI-11 LUNGLEI TIPPERAGHAT
458 MODERN HIGH SCHOOL LLI-11 LUNGLEI TLABUNG
459 GOVT. CHERHLUN HIGH SCHOOL LLI-07 LUNGLEI CHERHLUN
493 GOVT. CHAWNGTE ‘L’ HIGH SCHOOL LTI-04 LUNGLEI CHAWNGTE L
561 LAWITLANG HIGH SCHOOL LLI-01 LUNGLEI RAMTHAR
578 SOUTHERN FLOWER SCHOOL LLI-01 LUNGLEI CHANDMARY – II
580 EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL LLI-04 LUNGLEI PUKPUI
651 BUALPUI ‘V’ SECONDARY SCHOOL SRP-08 LUNGLEI BUALPUI ‘V’