Affiliated Sr Secondary Schools Mamit
Sl.No. Affiliation No. NAME OF SCHOOL ADDRESS Dt. of Affn.
1 Zawlnuam HSS Zawlnuam 18.11.2000
2 Govt. Kawrthah HSS Kawrthah 20.11.2001
3 Govt. Mamit HSS Mamit 17.10.2011